Công cụ hỗ trợ

- Softphone: 3CX phone : Phần mềm giả lập IPhone trên PC. Làm một extension của hệ thống tổng đài IP.

- WireShark: Phần mềm bắt gói tin TCP, UDP, IMCP.... công cụ hỗ trợ rất tốt phục vụ cho xư lý sự cố tổng đài IP.

- Phần mềm Switch Sound file converter: Giúp convert file âm thanh thông thường thành file âm thanh đạt chuẩn dùng trong IVR , Music On Hold, .... dành cho tổng đài IP.

- TFTP Server: Phần mềm nhỏ gọn, dùng để update firmware, call log, cho các dòng điện thoại IP.

- WinSCP: quản lý thư mục Linux . Bản Portal.