Hướng dẫn sử dụng Tổng Đài Điện Thoại Pansonic KX-NS300, KX-TDA

1. Thực hiện cuộc gọi :

    - Gọi nội bộ: Nhấc máy → Ext Số máy nhánh.

    - Gọi ra bên ngoài: Nhấc máy 9 → Số điện thoại cần gọi


2. Chuyển cuộc gọi (Transfer):

    Nhấn TRANSFER hoặc FLASH → Ext Số máy nhánh cần chuyển tới → Gác Máy.


3. Cước cuộc gọi (Nhấc máy nghe hộ)

    - Cướp trực tiếp: Nhấc máy → *41 → Ext Số máy nhánh đang reo chuông

    - Cướp theo nhóm : Nhấc máy → *40 → Số nhóm ví dụ: 01
    

4. Gọi bằng mã: (Account Code)

    - Nhấc máy → *47* → Mã (Verified code + PIN code) → 9 → Số điện thoại.


5. Conference: (Đàm thoại hội nghị)

    - Bàn key: Đang nói → CONF hoặc TRANSFER → Số điện thoại thứ 3 (có thể gọi số  bên ngoài, nhớ bấm 9 hoặc 0 trước khi gọi) → Nói chuyện riêng → CONF → nói  chuyện 3 bên. (Tiếp tục làm như vậy để mời bên thứ 4, 5 … đến 8, vào nói chuyện cùng)

    - Bàn SLT: Đang nói → FLASH hoặc dập tổ hợp → Số điện thoại → Nói chuyện riêng → FLASH hoặc dập tổ hợp → 3 → Nói chuyện 3 bên. (Chỉ thiết lập được cuộc gọi 3 bên)


6. Khoá bàn phím: (Ext lock)

    - To Lock (khoá): Nhấc máy → Nhấn *77 → 1 → TÚT... → Gác Máy.

    - To Unlock (mở khoá):  Nhấc máy → Nhấn *77 → 0 → Mã Ext PIN → TÚT... → Gác Máy.

(Extention PIN được tạo ra bằng lệnh 005  hoặc mục 4.1.1 Extention Settings với lập trình bằng PC)


7. Xoá dịch vụ đã cài đặt tại các số nội bộ: (Reset your Extention)

    Nhấc máy → *790 → TÚT... → Gác Máy


8. Tránh làm phiền: (Tắt chuông)

    Nhấc máy → *71 → 0: Tất cả                        → 1: Đặt / 2: Bỏ → TÚT... → Gác Máy

                                  1: Cuộc gọi từ bên ngoài

                                  2: Cuộc gọi nội bộ


9. Call Forward: (Chuyển hướng cuộc gọi )

Nhấc máy → *71 → 0: Tất cả     →                   0: Hủy (Bấm 0 rồi đặt máy ngay )        

                              1: Cuộc gọi từ bên ngoài    2: Cuộc gọi nội bộ        
                    
                              2: Tất cả các cuộc gọi        3: Khi bận

                                                                      4: Không trả lời

                                                                      5: Bận / Không trả lời
                                                        
→ Số cần chuyển tới → # → Tút → Gác Máy.


10. Đặt thời gian không trả lời:

    Nhấc máy → *713 → Thời gian (tính bằng giây [00 → 99]) → TÚT → Gác Máy.


11. Khoá bàn phím từ xa:

    - Khoá: Nhấc máy → *78 → 3 → Ext Số máy nhánh → Gác Máy.

    - Mở Khoá: Nhấc máy → *78 → 2 → Ext Số máy nhánh → Gác Máy.


12. Ghi âm lời chào tổng đài điện thoại Panasonic

Phải có card DISA (thực hiện tại bàn lễ tân)

    - Nhấc máy ấn *361 501 sau tiếng tút thì đọc. Đọc xong ấn STORE để lưu lại.

    - Muốn nghe lại nhấc máy ấn *362 501 để nghe lại .